حوزه مشاورین

مشاورین فنی

حوزه پیمانکاران

پیمانکاران

حوزه مالکین

مالکین

ورود اعضا

نقش اول کیفیت NAK MCI

خدمات مدیریت شده مخابراتی در کلاس جهانی

بیشتر

ماموریت ما  

ارائه دهنده خدمات مدیریت شده مخابراتی در سطح جهانی

برای ایجاد مشتریان و سهامداران ارزشمند

چشم انداز ما  

پیشرو به عنوان شرکت خدمات مدیریت شده مخابراتی در سطح جهانی

تولید ارزش افزوده از نوآوری و دانش، ارائه بهترین تجربه مشتری

ارزش های ما  

مشتری مداری

پاسخگویی
تعالی سازمانی
چابکی
صداقت
کار گروهی

NO Network Operation

BSS : Base Station Subsystems NI : Network Implementation
NO : Network Operation
MBB : Mobile Broad Band
PMO : Programing Management Office
SCM : Supply Chain Management

View More

AFP Automated Frequency Planing

SAM : Site Administrative Management
BSS : Base Station Subsystems
BM : Bench Marking
SSM : Site Survay Management
AFP : Automated Frequency Planing
NPO : Network Planning and Optimization

View More

خدمات مدیریت شده مخابراتی در کلاس جهانی

پروژه ها خدمات مدیریت شده مخابراتی در کلاس جهانی

Bench Marking

خدمات مدیریت شده مخابراتی در کلاس جهانی

خدمات مدیریت شده مخابراتی در کلاس جهانی

پروژه ملی انتقال دیتا

خدمات مدیریت شده مخابراتی در کلاس جهانی

خدمات مدیریت شده مخابراتی در کلاس جهانی

حوزه مراکز

حوزه کرج

خدمات مدیریت شده مخابراتی در کلاس جهانی

Network Implementation

خدمات مدیریت شده مخابراتی در کلاس جهانی

خدمات مدیریت شده مخابراتی در کلاس جهانی

Network Operation

خدمات مدیریت شده مخابراتی در کلاس جهانی

خدمات مدیریت شده مخابراتی در کلاس جهانی

Mobile Broad Band

خدمات مدیریت شده مخابراتی در کلاس جهانی

خدمات مدیریت شده مخابراتی در کلاس جهانی

پیوند های مرتبط